Pædagogisk tilsyn

Her kan du læse om vores pædagogiske tilsyn

Pædagogisk tilsyn

 • Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg (Januar 2020)

  På baggrund af tilsynet har konsulenterne udarbejdet nedenstående sammenfatning. Tilsynet kan bl.a. indeholde opmærksomhedspunkter og henstillinger. Såfremt der gives en henstilling, skal
  lederen udarbejde en handleplan, der efterfølgende skal godkendes af Dagtilbudschefen.
  Institutionslederen er forpligtiget til at give en orientering om tilsynet og de eventuelle opmærksomheds-punkter og/eller henstillinger til forældrebestyrelsen.

  Dato for samtale 20. januar og 6. februar 2020
  Sags nr. 
  Institution (og enhed) Trip Trap Træsko/ afdelingerne Storebjørn og Lillebjørn
  Leder Susanne Raffnsøe
  Pædagogisk leder Lisbeth Frandsen og Berit Dam Rasmussen
  Arbejdsmiljørep. Gitte
  Pædagoger Tina og Bo
  Forældrebestyrelsesrep. Kristin Høj Kjeldsen formand for forældrebestyrelsen
  Tilsynskonsulenter Jette Hummel og Lene Vemmelund

  Indledning:
  Vi fører i Vejle kommune tilsyn med alle daginstitutioner. Vi har besøgt Trip Trap Træsko på
  Nørremarken. Vi har besøgt og lavet observationer i afdelingerne Lillebjørn og Storebjørn. I forbindelse med tilsynet, hvor vi har observeret på deres pædagogiske praksis, ud fra hvad forskningen siger om højkvalitetsdagtilbud. Vi har ved begge besøg været i børnehaven og i Vuggestuen. Der er forud for tilsynet lavet en lege- og læringsmiljøvurdering, hvor personalet har svaret på en række spørgsmål vedrørende lege og læringsmiljøet og arbejdet med læreplanen i
  institutionen.
  Ved andet besøg er der givet en tilbagemelding til ledelse, bestyrelsesformanden og medarbejdere, på de observationer vi har foretaget og der har været en dialog ud fra dette.

  Observation
  Vi ankommer til institutionen i afdelingen Storebjørn og starter med at observere på en gruppe i børnehaven. Der spises formiddagsmad ved bordene. Børnene stiller mange spørgsmål og der bliver
  talt meget ved bordene. De voksne kan også have fokus på at gribe og udvide samtalen med børnene. Vi ser voksne der er opmærksomme på børnene og deltager i samtalen ved bordene.
  Rollefordelingen blandt de voksne har stor betydning for børnenes læring. Børnene bliver inddraget i opgaven med at tage tavlen, hvor der tales om årstider, datoer år og ugedage. Børnene er blevet spurgt om, hvad de synes er spændende og hermed har børnene medindflydelse på, hvad de synes der er spændende. Der er en god fordeling af børn i små grupper som skaber gode muligheder for sociale relationer børn - børn imellem samt nærvær og lydhørhed børn og voksne imellem.
  Der er nærværende voksne som deltager i de små grupper. Børnene virker trygge og der er god dialog børn/voksne imellem. Der er god tilgængelighed til legesagerne i de fleste rum. Der er forskellige muligheder for børnenes leg og interesser og de voksne øver sig i at skabe forskellige legemiljøer på grupperne som tager udgangspunkt i børnene. Der bliver til tider byttet rum for at
  alle grupper kan få glæde af salen som indbyder til blandt andet motorisk udfoldelse.
  Der tales om sund/usund mad og der laver plancher med sund/usund mad, børnene har interessen i det og vi kan høre, at det er et emne som børnene kender til og der er talt meget om med børnene.
  De voksne er gode til at bekræfte børnene på deres indsats, dette betyder meget for børnenes selvværd og deltagelse i fællesskabet. Vi ser de voksne udvide legene, de voksne er i børnehøjde som sikrer en god og tæt kontakt.

  Efterfølgende observerer vi i vuggestuen, hvor vi kan følge børn og voksne med tryghed og tilhørsforhold til hinanden. Der arbejdes med fællesskaber og medarbejderne er meget lydhøre og fanger ofte børnenes engagement. Der sættes lyde på til understøttelse af børnenes sproglige og kommunikative kompetencer. Børn og voksne er parallelt på gulvet og derved stor nærhed børn og voksne imellem.

  Læreplanen.
  Børneperspektivet inddrages og de voksne lytter til hvad børnene efterspørger, eks. har børnene været optaget af knogler og sund / usund mad, derfor bliver der klippet sund/usund mad ud fra blade
  og reklamer og der bliver talt om emnet med børnene.
  Pædagogerne øver sig i at følge børnenes spor og får det inddraget i aktiviteterne. Ligesom der kan forhandles mellem børn og voksne som sikrer medbestemmelse for børnene. Eksempelvis, hvis
  gruppen af børn er på ture ud af huset, kommer ideer fra børnene, så ændrer man turen for at følge børnenes spor og sikre at børnenes stemme bliver hørt. Børnene lærer, at de voksne gerne vil dem
  og lytter til dem.

  Der er udarbejdet et børnesyn og et læringssyn i institutionen. Processen er startet med at beskrive
  kerneopgaverne i pædagoggruppen, for at sikre ens og fælles billeder af dette. Personalet oplever et ejerskab til indholdet i disse. Der har været arbejdet i gruppearbejde på personalemøder (blandet af
  medarbejdere fra alle tre huse), hvor der har været fokus på, at få fælles forståelser af værdiernes
  betydning. Arbejdet er ved at blive skrevet ind i den styrkede læreplan. Den styrkede læreplan forventes færdigskrevet i foråret 2020.

  Børnesyn mv., skal kunne opleves i den pædagogiske praksis. Ledelsen taler om fagligheden på samtlige møder for at give det mening også ind i helheden i institutionen.

  Evalueringskultur og læringsfeedback i personalegruppen foregår ved, at der er en åbenhed i dagligdagen og ud fra værdien: ”sig det”. Der skal arbejdes mere med evalueringskultur i
  personalegruppen.

  Inklusion.
  Vi ser gode inkluderende fællesskaber for alle børn og der er stor opmærksomhed på, at børn der har særlige behov, inddrages i fællesskabet. Institutionen har to AKT medarbejdere. Den ene AKT
  er tilknyttet Skovhulen og den anden de to andre afdelinger. Aktuelt arbejdes der på at skabe et målrettet samarbejde mellem AKT medarbejderne og de 3 projektmedarbejdere der er i husene.
  Fokus på inkluderende arbejde med fællesskaber for børnene. AKT medarbejderne implementerer TOPI på sigt og Sprogtrappen. Der er medarbejdere der skal på kursus i Sprogtrappen.

  Overgange.
  Institutionen har to distriktsskoler der er samarbejdsaftaler med. Samarbejdet fungerer godt og der har været et projekt. ”projekt styrket overgang”. Projektet har givet anledning til opmærksomheder i
  overgangen for børnene i samarbejdet. Der følger en pædagog med fra institutionen over i skolen fra april til sommerferien. Der er en god struktur for indhold og møder mellem skolerne og institutionen. I år er der overgangs arbejde fra institutionen til 12 skoler. Institutionen prioriterer
  dette arbejde i planlægningen og vil gerne lave overgangsaftaler med alle skolerne.
  Der er overgange mellem stuerne hvor medarbejdere samarbejder med hinanden om, at børnene
  kommer på besøg i kommende gruppe (den røde tråd). Der er overleveringssamtaler mellem
  grupperne. Børnene er trygge og parate til at starte i børnehaven.

  Sprog:
  Der er to sprogansvarlige i institutionen og her er der også et ønske om flere der skal på uddannelse.
  Alle treårige bliver sprogvurderet også i minigruppen.
  De voksne responderer på børnenes udtryk og sætter ord og lyde på. Hermed udvides børnenes sprog.
  Når der er børn der ikke kan det danske sprog, arbejdes der målrettet med at sætte ord på alt, spille spil, anvende piktogrammer mv.
  Der arbejdes i små sproggrupper og der bruges fokusord til understøttelse af sprogmiljøet. Lige nu er det fastelavn der er fokusord på, forældrene er også inddraget her i disse fokusord.
  Vuggestuen arbejder også med lyde og ord, har en sangkuffert til børnene. Der er en ugens sang, som sprogpædagogen anbefaler. Der arbejdes i små grupper af børn, med gentagelser i sprogmiljøet. Der er understøttende materialer til børnenes forståelse af det tema der tales om.

  Forældresamarbejde
  Forældrene er glade for den information de får via månedsplanen, hvor der skrives hvilke overvejelser pædagogerne har gjort sig, i forhold til det der arbejdes med pædagogisk.
  Der er lavet en ny struktur i Lillebjørn som forældrene har italesat som værende godt for børnene.
  Formanden for bestyrelsen fortæller, at bestyrelsen har været meget inddraget i arbejdet med børnesyn, værdier mv. Der er stor lydhørhed fra ledelsen i forhold til inddragelsen af forældrene.
  Forældresamarbejdet er beskrevet ud fra forældrenes tanker og ideer til dette.

  Forældrene inddrages i børnenes læring både i dagligdagen og ved møder med forældrene.
  Koblingen sikres ved aktivitetsplaner (uge tema) til forældrene, som hænger ved døren til alle grupperum. Her er det også beskrevet, hvordan forældrene kan understøtte barnet i hjemmet.

  Evalueringsrapporten peger på, at samarbejdet med forældrene omkring barnets dannelse og læring med fordel kan have et vedholdende fokus. Ikke fordi dette samarbejde er blevet dårligere, men fordi medarbejdernes forventninger til dette samarbejde er blevet større. Formanden fortæller, at der
  stadig arbejdes med emnet på bestyrelsesmøder. Der hvor forældrene påpeger emner, samarbejder medarbejderne med forældregruppen om at have fokus på emnet.

  Der har været et stort samarbejde, børn, forældre og medarbejdere imellem, som fik den store betydning, at institutionen kom på TV skærmen under Danmarks-indsamlingen i februar 2020.

  Formanden fortæller, at et af hendes valg af institutionen bl.a. er de gode overgange der er for børnene.

  Fokuspunkter

  • Evaluere tavleaktiviteten løbende og justere den efter børnegruppens interesse og spor.
  • Opmærksomhed på at sikre alle børn får lige deltagelsesmuligheder i aktiviteterne.
  • Fokus på hvor lang tid man holder børnene i stillesiddende aktiviteter.
  • Kommunikative forhandlinger og børns medinddragelse.
  • Sætte flere ord på børnenes handlinger/respons for at skabe gode sproglige miljøer i vuggestuen.
  • Beskrive institutionens evalueringskultur og læringsfeedback, som tager afsæt i de processer der har været arbejdet med.
 • Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg (Oktober 2020)

  På baggrund af tilsynet har konsulenterne udarbejdet nedenstående sammenfatning. Tilsynet kan bl.a. indeholde opmærksomhedspunkter og henstillinger. Såfremt der gives en henstilling, skal
  lederen udarbejde en handleplan, der efterfølgende skal godkendes af Dagtilbudschefen.
  Institutionslederen er forpligtiget til at give en orientering om tilsynet og de eventuelle opmærksomheds-punkter og/eller henstillinger til forældrebestyrelsen.

  Dato for samtale 30.10.2020
  Sags nr.
  Institution (og enhed) Trip Trap Træsko alle 3 enheder
  Leder Susanne Rafnsøe Dall
  Pædagogisk leder Lisbeth Frandsen og Berit Dam
  Arbejdsmiljørep.
  Forældrebestyrelsesrep.
  Tilsynskonsulenter Rikke Knudsen og Jette Hummel

  På baggrund af forældrehenvendelser har vi ført et uanmeldt tilsyn i daginstitutionen TRIP TRAP
  TRÆSKO den 30.10.20.
  Henvendelser der går på at børnene er for meget ude, at der er ændret en del på strukturen, der er rejst en del personaler fra afd. Lillebjørn og at der er børn der vurderes fra en forældre ikke at være i
  trivsel.

  Samlet konklusion:
  TRIP TRAP TRÆSKO er en daginstitution beliggende i 3 huse, Skovhulen, Lillebjørn og
  Storebjørn.
  Vi har besøgt alle tre matrikler på tilsynet.
  TRIP TRAP har ligeledes 3 minigrupper i deres institution. Minigrupperne er et tilbud under Vejle Kommune for børn i udsatte positioner.
  Vi oplever under tilsynet at institutionen har en rigtig god struktur og fordeling af børnene i grupper og at der arbejdes seriøst med de restriktioner institutionen er underlagt i Corona tiden.
  Fra uge 43 er det muligt i højere grad at spise og lege indenfor. Så mange rum, som muligt er indrettet til grupperum, hvilket gør det muligt, at børnene er i små grupper det meste af dagen.
  Ledelsen og medarbejderne har pt. fokus på at indrette alle rum, så de bliver indbydende og giver gode muligheder for børnenes lege og fordybelse. Vi oplever en hyggelig atmosfære i husene, børnene er optagede af at lave Halloween ting sammen med de voksne, børnene opleves i god trivsel og vi oplever ingen konflikter i den tid vi er der.
  Vi ser mindre grupper af børn, som er fordybet i lege, deres samspil er positivt. De voksne er imødekommende og har en god dialog med børnene i de forskellige grupper.
  Den ene gruppe tegner børnene på en bunden opgave, de skal tegne træer, den voksne motiverer og
  opmuntrer børnene, og samtalen handler om at, det er godt at prøve selv, at øve sig, dette i tale sætter den voksne over for børnene, at det er godt at prøve selv, at vi alle øver os og at man ikke kan gøre noget forkert. Dette styrker børnenes lyst til at blive selvhjulpne og få mod på at prøve ting af, når de ved der er voksne der understøtter dem.

  I afdeling Skovhulen som er beliggende i en pavillon, opleves rummene og gangen, som mere grå og triste, der er ikke på samme måde skruet op for æstetikken i rummene og på den lange gang, som man med fordel kunne gøre mere hyggelig og imødekommende for børn og voksne. De voksne er imødekommende og nærværende ved børnene Vi følger en gruppe med 8 børn og en voksen, som er i gang med formiddagsmaden. Det er tydeligt at især to børn i gruppen er mere udsatte og at der er behov for redskaber til at arbejde målrettet med aurasal og på hvordan børnene kan være en del af fællesskabet på en udviklende og mere hensigtsmæssig måde. Der bliver flere gange italesat om der er brug for en pause, hvilket kan være rigtig godt for mange børn, hvis der er gode overvejelser i hvad pausen skal bruges til og at den er givtig for barnet i forhold til at skabe ro, læring og udvikling og dermed kan gøre at barnet kan få mere ud af det store fællesskab.
  Det opleves mere som noget barnet ikke har lyst til og der bliver også sagt nej hver gang der spørges til om der er brug for pause.

  Der er på baggrund af de henvendelser der er kommet været en tæt dialog med ledelsesteamet og der er fulgt op på henvendelserne fra ledelsens side.
  I forlængelse af tilsynet har vi haft en samtale med Lederen og AKT pædagogen om vores
  observationer.
  Der gives ingen henstillinger på baggrund af det uanmeldte tilsyn, men der gives følgende
  opmærksomhedspunkter.

  Opmærksomhedspunkter.

  • At der arbejdes med at forbedre æstetikken og skabe mere indbydende rammer i afd. Skovhulen.
  • At der, med afsæt i den aktuelle Corona situation, indrettes flere små rum rundt omkring i de 3 huse med opmærksomhed på børnenes behov for indbydende læringsmiljøer.
  • At der arbejdes målrettet med Aurasal for børnegruppen og at AKT pædagogerne giver sparring og redskaber til kollegerne i forhold til brug af pauser så de bliver lærerige og udviklende for børnene.
 • Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg (November 2021)

  På baggrund af tilsynet har konsulenterne udarbejdet nedenstående sammenfatning. Tilsynet kan bl.a. indeholde fokuspunkter. opmærksomhedspunkter og henstillinger. Såfremt der gives en henstilling, skal lederen udarbejde en handleplan, der efterfølgende skal godkendes af Dagtilbudschefen og tilsynskonsulenterne.

  Institutionslederen er forpligtiget til at give en orientering om tilsynet og de eventuelle opmærksomhedspunkter og/eller henstillinger til forældrebestyrelsen.

  Dato for samtale: 9. november og 3. december 2021

  Sagsnr.:

  Institution (og enhed) Trip Trap Træsko alle 3 enheder

  Leder Susanne Raffnsøe
  Pædagogisk leder Lisbeth Frandsen og Berit Dam Rasmussen
  TR. Bo Christiansen
  Pædagoger Jane Witt
  Forældrebestyrelsesrep. Pernille Dam Nielsen formand for forældrebestyrelsen
  Tilsynskonsulenter Lene Vemmelund og Rikke Knudsen

  Indledning:
  Vi fører i Vejle kommune tilsyn med alle daginstitutioner. Vi har ført tilsyn i Trip Trap Træsko som ligger i Nørremarken/Midtbyen i Vejle. Tilsynet har været delt op i to besøg i institutionen. Det første besøg har indeholdt observationer af institutionens pædagogiske praksis. Observationerne er sat ind i en ramme af viden fra forskningen på dagtilbudsområdet, i forhold til højkvalitetsdagtilbud.

  Forud for tilsynet har medarbejdere og ledelse udarbejdet en lege- og læringsmiljøvurdering, hvor personalet har svaret på en række spørgsmål og vurderet deres pædagogiske praksis og arbejdet med den styrkede Læreplan. Ved det andet besøg i institutionen, har tilsynskonsulenterne givet en tilbagemelding til ledelse, forældrebestyrelse og medarbejdere på de observationer der er foretaget. Endvidere har der været en dialog med spørgsmål og opmærksomheder på institutionens øvrige strategier, dokumenter mv.

  Henstillinger. 
  Ingen

  Observationer.
  Vi ankommer til afdelingen Lillebjørn og følger en vuggestuegruppe, hvor der er samling med formiddagsmad og efterfølgende sang aktiviteter. Vi oplever nærværende og engagerede voksne, som deltager i aktiviteten og sætter ord og gestus på sangene. Børnene kender sangene og deltager interesseret. Generelt oplever vi, at der er fokus på de sproglige miljøer, hvor der er gode dialoger mellem voksne og børn, der tælles og tales om farver. Endvidere benævnes de elementer der indgå i aktiviteterne. Der er piktogrammer mange steder som guider og understøtter børnenes deltagelsesmuligheder og selvkontrol. Der er en god tilgængelighed for børnenes selvinitierede lege på alle grupperum. Medarbejderne har organiseret sig således, at der er små grupper af børn, der er sammen med nærværende voksne. Der er struktur på opgavefordelingen i de praktiske opgaver. som gør at de voksne kan være nærværende og tilgængelige for børnene. En anden gruppe børn har lavet yoga og her understøttes børnene i selvhjulpenhed ved selv at rulle yogamadrasser sammen og efterfølgende bære måtterne på plads.

  Vi ser spor fra børnenes interesser og de temaer, der arbejdes med i børnegrupperne, og lige nu er det efterårs aktiviteter vi kan se (blade og bladugler) mv.

  I skovhulen følger vi en gruppe børn, der sammen med en voksen har en sprogunderstøttende aktivitet. Her er den voksne meget engageret og har fokus på at understøtte børnenes sproglige kompetencer både med ordforråd men også med overbegreber mv.

  Læreplanen og lege- og legelæringsmiljø.
  Læreplanen er udarbejdet igennem processer på pædagogmøder. Her er de forskellige temaer i læreplanen blevet drøftet. Alle har derved deltaget i udarbejdelsen, hvilket sikrer et ejerskab til indholdet i Trip Trap Træskos læreplan.

  Forældrebestyrelsen har givet deres input til læreplanen, og derved sat deres præg på læreplanen.

  Det faglige miljø tager afsæt i læreplanstemaerne. Læreplanen evalueres systematisk via dialoger og fælles refleksioner i medarbejdergruppen. Personalet arbejder systematisk med læreplanen, dannelse, børnesyn og leg.

  Der er afstemt læringssyn og kerneopgave i hele medarbejdergruppen.

  Nye medarbejdere sikres viden om institutionens pædagogiske grundlag på møder og pædagogiske dage.

  Ledelsen rammesætter at medarbejderne skal have fokus på kerneopgaven og børnesynet, nærværet sammen med børnene er det helt centrale i den pædagogiske praksis. Der skal være mange gode stjernestunder for både børn, forældre og medarbejdere - hver dag.

  Konstruktiv feedback er i fokus i personalegruppen, som systematisk anvender en spørgeramme på sparringsmøder, hvor der drøftes pædagogisk praksis, lege-og læringsmiljøer, læringssyn mv.

  Ledelsen har været bevidste om, at det at give konstruktiv feedback kræver øvelse, derfor har der været en proces, medarbejderne har haft mulighed for at give de enkelte medlemmer i ledelsen feedback, til inspiration til alle om, hvordan man kan arbejde målrettet med feedback og evaluering, hvilket skal understøtte en faglig feedbackkultur. 

  Børneperspektivet og inddragelse af børnene er igangsæt som en del af evalueringen.

  Ledelsen har udarbejdet en evalueringsmodel med piktogrammer og spørgsmål om temaer ind i en, som de går i dialog med medarbejderne på sparringsmøder.

  Der er stor skriftlighed i institutionen i forhold til at holde den røde tråd mellem alle indsatser og sammenhængen mellem tre afdelinger i en stor organisation.

  Sprogmiljøet.
  Der arbejdes med små sproggrupper, den sprogansvarlige deltager i samlinger og udarbejder understøttende materialer til børnegrupperne. Sproggaven er en del af sprogindsatsen i institutionen. Der arbejdes med Sprogtrappe og Sprogvurderinger. Der er seks møder om året, hvor der arbejdes med sprogstimulering og reflekteres over de samlede sprograpporter for børnegrupperne og hele sprogindsatsen i hele organisationen. Rapporterne giver anledning til at have fokus på forskellige indsatser.

  To gange om året sættes der særlig fokus sproget på ugebasis.

  Overgang til skole
  Trip Trap Træsko er placeret i to skoledistrikter, og har derfor et tæt samarbejde med de to distriktsskoler. Der er udarbejdet samarbejdsaftaler med begge skoler og både ledere og medarbejdere mødes flere gange hvert år.

  Institutionen sender børn til flere forskellige skoler hvert år, overgangen prioriteres højt og institutionen deltager i de overgangsaktiviteter, som er mulige.

  Der udarbejdes sprogvurderinger og dialogprofiler på alle børn inden skolestart.    

  Inklusion og fællesskaber.
  Projektstillinger og AKT medarbejdere samarbejder meget omkring indsatser og aktiviteter.

  Medarbejdere og ledelse anvender SMTTE model i forhold til evaluering og justering af forskellige pædagogiske aktiviteter.

  Der er tre pædagoger i institutionen, som har AKT funktionen. Medarbejderne oplever, at AKT medarbejderne er meget tilgængelige og understøtter medarbejdernes faglige fokus i hverdagen. De understøtter overgange og indretninger af legemiljøer mv. deltager i forældresamtaler mv.

  Institutionen samarbejder med TCBUs fagprofessionelle. Samarbejdet med TCBU i institutionens tre minigrupper er generelt et positivt samarbejde.

  Forældresamarbejdet.
  Forældrebestyrelsen har nye medlemmer og sætter nye fokus for institutionen. Der arbejdes med årshjul i forældrebestyrelsen. Bestyrelsen giver udtryk for, at de oplever en tryg og god hverdag i hele institutionen, og at der er kommet mere ro på helt generelt. Henvendelser fra forældregruppen til forældrebestyrelsen er ofte konkrete henvendelser, der kan handles på. Forældrebestyrelsen har sendt et spørgeskema ud til forældregruppen, for at få input til, hvad der er vigtigt at bestyrelsen har fokus på.  Der er i bestyrelsen arbejdet med udeliv, gruppeopdelinger og frokostordninger mv. Bestyrelsen er orienteret mod at lytte og arbejde for den brede forældregruppe.

  Forældrene inddrages i forhold til at få informationer om det der arbejdes med, og hvordan forældrene kan understøtte barnet hjemme.

  Formanden fortæller at børnene kommer hjem og fortæller om de temaer der arbejdes med i børnegrupperne.

  Fokuspunkter:

  • Kunne med fordel give børnene understøttende materialer i forskellige aktiviteter – sange om biler, og der f.eks. have forskellige bil kategorier som børnene kan holde i hånden og se mv. Billeder af fugle i en aktivitet hvor der tales om fugle.
  • Forstyrrelser på grupperummene, når pedeller og andre går ind og afbryder aktiviteter med børnene.
  • Brug kommentarer fra evalueringsskemaet om den styrkede læreplan til refleksion og drøftelse som et arbejdsredskab

  Opmærksomhedspunkter:
  Ingen

  Henstillinger:
  Ingen