Gode overgange

Gode overgange i Trip Trap Træsko

Overgange

Overgange er en naturlig del i livet. Der er små og store overgange, og jo bedre samarbejde mellem de voksne, desto bedre overgang for barnet. Der eksisterer et direkte forhold mellem kvaliteten af de voksnes samarbejde og barnets lyst og evne til at erobre ’det nye’:

Fra hjemmet til Trip Trap Træsko

Når barnet skal starte i Trip Trap Træsko, uanset om det er i Lillebjørn, Storebjørn, Skovhulen, eller en af vore minigrupper, vægter vi den første samtale med forældrene højt. Ved denne samtale har vi mulighed for at få relevant viden om barnet, og forældrene kan fortælle om hvordan barnet trøstes, søvn, kost, osv.
Dialogen med alle forældre skal være præget af gensidig åbenhed, rummelighed og tolerance.
Vores vigtigste arbejdspunkter i samarbejdet er, børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Fra vuggestue til børnehave

Når et barn rykker fra vuggestue til børnehave, starter overgangen med at en gruppe børn løbende besøger børnehaven. Dette for at hjælpe barnet til at lære det nye at kende.
Vi gør os umage for at ingen børn skal rykke alene, men så vidt muligt altid rykker en lille gruppe sammen.
Inden opstarten i børnehave mødes forældre, pædagogen fra vuggestuen og den nye pædagog fra børnehaven til en overgangssamtale.

Fra Trip Trap Træsko til skole

Vi samarbejder med distriktsskolerne, som er NOVAskolen og Vejle Midtbyskole samarbejdet er formaliseret og består af samarbejdsaftaler, samarbejdsmøder og overleveringsmøder.
Vi har årshjul for samarbejdet, med f.eks. besøgsdag på skolen, fælles aktivitetsdag, besøg på skolens bibliotek hver 14. dag. Børnene kommer på ”genbesøg” i børnehaven i efteråret.
Der ligger på vores hjemmeside samarbejdsaftale med skolerne.
Vi samarbejder desuden med privatskolerne og de øvrige skoler som ”vores” børn skal starte på.

Fra andre dagtilbud og til Trip Trap Træsko

Når et barn flytter fra et andet dagtilbud til Trip Trap Træsko, det kan være fra dagpleje eller anden institution, kommer barnet oftest på besøg med en medarbejder og en gruppe børn inden opstart. Vi værtsætter dette besøg højt. Ligeledes har vi også samtale med forældrene.

Fra Trip Trap Træsko til et andet dagtilbud

Hvis et barn skal flytte til en anden daginstitution, aftaler vi med den pågældende forældre hvordan det skal foregå. Vi laver dialogprofil som enten afleveres mundtlig, sendes eller gives til forældrene.

Vi har lavet samarbejdsaftaler mellem:

Skovhulen - de øvrige MIDTBY institutioner - MIDTBYskolen

Storebjørn - Galaksen - NOVAskolen

Samarbejdsaftaler

 • Vejle Midtbyskole - Skovhulen - øvrige midtby institutioner (jan 2019)

  Samarbejdsaftalen har til formål at sikre en god overgang fra børnehave til skole.

  I Vejle Kommune tænkes følgende tre perspektiver ind i arbejdet med overgange:

  Barnets perspektiv – I børnehøjde

  • Barnets stemme skal bringes i spil ved overgangen til det nye
  • Barnet føler sig tryg i overgangen
  • Barnet inddrages, støttes og oplever at være parat og kunne begå sig i skolen
  • Barnet oplever, nærværende voksne, der lytter til og taler med barnet og sikrer barnets deltagelse i fællesskabet

  De professionelles perspektiv – Vi står på tæer

  • De professionelle kender hinandens pædagogiske praksis
  • De professionelle i børnehaver og skoler arbejder på systematiske måder, som giver barnet en oplevelse af genkendelighed
  • Læring og læringsmiljøer tilrettelægges, så de både tilgodeser og udfordrer det enkelte barn
  • Arbejdet organiseres, så forældrene føler sig inddraget og får mulighed for at

  Forældrenes perspektiv – Forældrene på banen

  • Forældre inddrages så tidligt som muligt i barnets overgang
  • Forældre betragtes som sparringspartnere og medvirker til at skabe sammenhæng i overgangen
  • Forældre inddrages aktivt og ligeværdigt som medspillere om deres barns læring og udvikling både socialt
   og fagligt

  Ledergruppen
  Samarbejdet foregår i et forpligtigende læringsfællesskab, hvor der til hvert møde udarbejdes dagsorden af Vejle Midtbyskole ud fra temaer og punkter, der er aftalt på tidligere møder.

  Hvad mødes der om
  Gruppen samarbejder omkring at skabe den bedst mulige sammenhæng og overgang for børn og forældre.
  Aftale grundlæggende principper for ”den gode overgang” og principper for samarbejde i Tovholdergruppen.

  Hvor og hvor ofte mødes ledergruppen?
  Gruppen mødes hos hinanden på skift fire gange årligt. Yderligere møder aftales efter behov.
  Møderne er af to timers varighed – tidspunkt for kommende aftales på mødet forinden.
  Dagsorden udarbejdes af Vejle Midtbyskole.
  Referat udarbejdes på skift. Den der afholder mødet refererer. Referatet tilgår hele gruppen og lægges i en
  mappe på SBsys.

  Tovholdergruppen
  Tovholdergruppen består af de pædagoger der er tovholdere på storegrupperne/skolestartsgrupperne i børnehaverne, samt Vejle Midtbyskoles
  børnehaveklasseteam.

  Hvor og hvor ofte mødes tovholdergruppen?
  Gruppen mødes på Vejle Midtbyskole fire gange årligt. Yderligere møder aftales efter behov.
  Tidspunkt og længde for kommende møder aftales på evalueringsmødet i maj/juni.

  Hvad mødes der om
  Gruppen samarbejder omkring at skabe aktiviteter ud fra ledergruppens principper og aftaler for den ”gode
  overgang”.
  For at sikre genkendelighed for børnene, arbejdes der med et centralt bestemt fælles tema i børnehaverne
  og i skolen. 
  Arbejdet med temaet følges op i Førskoleperioden fra marts til og med juni. Der aftales om der skal være
  et ”overgangsobjekt” (fx kompetence- og interesseblomsten) på januarmødet.

   

 • NOVAskolen - Galaksen - Trip Trap Træsko (maj 2021)

  Samarbejdsaftalen skal bidrage til at styrke barnets overgang og skabe et fælles sprog om centrale områder som barnets udvikling og læring, inklusion, skoleparathed og overgangspædagogik.

  I Vejle Kommune skal følgende tre perspektiver tænkes ind i arbejdet med overgange:

  Barnets perspektiv – I børnehøjde

  • Barnets stemme skal bringes i spil ved overgangen til det nye.
  • Barnet føler sig tryg i overgangen.
  • Barnet inddrages, støttes og oplever at være parat og kunne begå sig i skolen.
  • Barnet oplever, nærværende voksne, der lytter til og taler med barnet og sikrer barnets
   deltagelse i fællesskabet.

  De professionelles perspektiv – Vi står på tæer

  • De professionelle kender hinandens pædagogiske praksis.
  • De professionelle i børnehaver og skoler arbejder på systematiske måder, som giver barnet en
   oplevelse af genkendelighed.
  • Læring og læringsmiljøer tilrettelægges, så de både tilgodeser og udfordrer det enkelte barn.
  • Arbejdet organiseres, så forældrene føler sig inddraget og får mulighed for at deltage.

  Forældrenes perspektiv – Forældrene på banen

  • Forældre inddrages så tidligt som muligt i barnets overgang.
  • Forældre betragtes som sparringspartnere og medvirker til at skabe sammenhæng i overgangen.
  • Forældre inddrages aktivt og ligeværdigt som medspillere om deres barns læring og udvikling
   både socialt og fagligt.

  Når vi skal lykkes med at skabe de bedste rammer for et godt børneliv, forudsætter det et tæt samspil med barnets forældre, samt dagtilbud og skole.

  Hvad gør vi set ud fra Barnets perspektiv?

  • Børnehaverne besøger skolen, og benytter legeplads, gymnastiksal og bibliotek.
  • Der arbejdes med fælles overgangstemaer, så børnene oplever en sammenhæng mellem børnehave og skole. Der er hvert år meldt et overordnet tema ud (i 2021 er temaet ”hjulene ruller”.
  • Børnehaverne deltager i skolens aktivitetsdag. (Juni)
   - Fælles aktivitets/hal dag, hvor 0.-1. kl. skal lege en formiddag med børnehavebørnene. (Jan/Feb)
  • I september kommer 0.kl. på ”genbesøg” i børnehaverne.
  • Der laves video på skolen, som sendes til børnehaverne.
   De fordele, der opnås ved dette samarbejde er bl.a. at børnene lærer skolen at kende inden de starter. De kan finde rundt og ved hvor tingene ligger. De møder elever og skaber nye relationer samt genser de børn fra børnehaven, der er startet før dem.

  Hvad gør vi set ud fra de professionelles perspektiv?

  • Ledergruppen, mødes 2 gange årligt, hvor der planlægges overordnede retningslinjer.
  • Samarbejdsgruppen mødes 2 gange årligt, og her tales om kommende skolestartere, børn med særlige behov, skoleplacering ift. Sprogvurdering, osv. Alt dette for at sikre den bedste skolestart for alle vores børn.
  • Tovholdergruppen mødes 2 gange om året. Her planlægges diverse fællesarrangementer, og overgangstemaet for det kommende overgang fra dagtilbud til skole.
  • Og så har vi, for at binde det hele sammen et fællesmøde 1 gang om året, hvor temaet er Erfaringsudveksling - Hvordan er det gået skolestarterne? Og er der noget som skal justeres ift. næste overgang?
  • Personalet besøger hinandens hverdag, for at have et stort kendskab til de to verdener.
  • Skolen deltager i arrangementer (sommerfest i Galaksen og forældremøde i Trip Trap Træsko)
  • Der arbejdes med de 8 kompetenceområder. (overgangsmodulet i H&H)

  Hvad gør vi set ud fra forældrenes perspektiv?

  • Børnehaverne afholder forældresamtale omhandlende skoleparathed sidst på året. For børn med særlig behov vil denne samtale være i oktober/november.
  • Der laves informationsbreve og video.
  • Forældre og pædagog udfylder dialogprofilen, som er et overgangsmodul, der forbinder børnehave og skole.
  • Vi har overleveringssamtaler med de forældre der ønsker dette. Her deltager børnehavepædagog, skolepædagog.