Kerneopgaven i Trip Trap Træsko

Vi er omsorgsfulde, nærværende, anerkendende og tydelige voksne, som tager udgangspunkt i det enkelte barn.

Vi ser både forældre og børn som betydningsfulde medspillere i de tilrettelagte pædagogiske læringsmiljøer og børnenes generelle udvikling.

Vi er optaget af at skabe inkluderende lege- og læringsmiljøer både ude og inde.

Vi prioriterer stærke sproglige miljøer, da vi tænker sprog som en forudsætning for læring, udvikling, trivsel og dannelse.

Vi har fokus på, at skabe trygge overgange i børnenes hverdag.

Vi er optaget af at alle børn er i trivsel, og vi tilstræber lige deltagelsesmuligheder i meningsfulde fællesskaber.

Vi har fokus på tidlig indsats og særlig støtte til børn i udsatte positioner.

Gennem pædagogiske aktiviteter, legen og hverdagens rutiner arbejder vi målrettet med børnenes udvikling af selvværd, relationskompetence, robusthed, selvhjulpenhed, selvkontrol, kropsbevidsthed og sociale kompetencer.

De pædagogiske aktiviteter tilrettelægges med henblik på, at styrke barnets fantasi, nysgerrighed og refleksionsevne.

I vores evaluering af den pædagogiske praksis, er vi optaget af processen og barnets deltagelse/udvikling.